Version: v2 Datum: 25 Maj 2018

Sekretesspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Sandberg och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det danska företaget, Sandberg A/S (”Sandberg”), är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Namn Adress Organisationsnummer
Sandberg A/S
(Sandberg A/S är ett företag som ingår i EET Group)
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Danmark
Organisationsnummer: DK14569596
A/S reg.: 193 395

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det Europeiska unionen (“EU“).

Personuppgifter som samlas in på våra webbplatser och tjänster kan lagras och behandlas i Danmark. Vi kan även, i enlighet med tillämpliga lagar, förvara och behandla uppgifterna i andra europeiska länder där vi, våra närstående bolag, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. Vi anlitar leverantörer och tillhandahållare (“ombud”) för att genomföra vissa uppgifter å våra vägnar. Till exempel kan ombuden leverera produkter till dig, tillhandahålla service och support för produkter, underhålla vårt IT-system och hjälpa oss i samband med marknadsföring och kommunikation. Ombuden kommer endast att få tillstånd att erhålla de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsterna. De är förpliktade att bevara konfidentialiteten hos de uppgifter som mottas å våra vägnar och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Vi kan få åtkomst till och/eller avslöja dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att: (a) agera i enlighet med lag eller i rättsligt förfarande som vi är föremål för, (b) uppfylla polisens eller offentliga myndigheters krav på tillhandahållande av information, (c) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom (inkluderat verkställighet av våra avtal), eller (d) agera vid brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för våra anställda eller medlemmar av allmänheten.
Vi eller våra närstående bolag kan fusioneras med eller förvärvas av andra företag eller respektive tillgångar kan förvärvas. Vi kommer att sträva efter lämpligt skydd av personuppgifter vid dessa typer av transaktioner.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att driva våra webbplatser, tillmötesgå dina förfrågningar om information, registrera dina produkter, hantera din jobbansökan, tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial, möjliggöra ditt deltagande i tävlingar och undersökningar, tillhandahålla tjänster och support och genomföra de transaktioner du har begärt. Dessa användningsområden kan inkludera att tillhandahålla dig mer effektiv kundservice, göra webbplatserna eller tjänsterna lättare att använda genom att du slipper ange samma uppgifter på nytt, genomföra forskning och analys avsedd att förbättra våra produkter, tjänster och lösningar och visa innehåll och reklam som är anpassad efter dina intressen och preferenser i enlighet med tillämplig lag.

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

 • Rätt till tillgång

  Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.Du kan kontakta Sandberg, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

 • Rätt till dataportabilitet

  Varje gång som Sandberg behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

 • Rätt till rättelse

  Vi strävar efter att hålla alla dina personuppgifter korrekt registrerade. Vi har infört tekniska lösningar, hanteringsprocesser och riktlinjer för att hjälpa till att hålla uppgifterna uppdaterade. Vi tillhandahåller rimlig åtkomst för personer så att de kan granska och korrigera sina personuppgifter. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att göra nödvändiga korrigeringar. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi ger åtkomst eller gör några ändringar av uppgifter som vi bevarar.

 • Rätt till radering

  Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Sandberg med undantag av följande situationer:

  • du har ett pågående ärende med kundservice
  • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
  • du har en obetald skuld hos Sandberg, oberoende av betalningsmetod
  • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
  • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

  Om du anser att Sandberg behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss (privacysandberg.it). Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på privacysandberg.it.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 16 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att inta en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen på nätet.

Ändringar i denna Policy

Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn här, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen.

Särskilda processer av personuppgifter som vi samlar in

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att ge dig en personlig och relevant upplevelse på Sandberg.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar alltid din e-postadress och det lösenord du anger till oss när du öppnar Sandberg-kontot.
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:

 • Namn
 • Ort
 • Land/Språk

Vi behandlar endast följande kategorier av personuppgifter om du registrerar en återförsäljar- eller pressprofil :

 • Företagsprofil: Företag, Adress, Postnr, Ort, Delstat/provins, E-post.
 • Web, Tfn, Fax, Organisationsnummer

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor:

 • Klickhistorik - besöks- och surfhistorik

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Facebook/Google+ Connect
Du kan registrera dig och logga in med hjälp av ditt Facebookkonto eller ditt Google+ konto. Om du registrerar dig med hjälp av Facebook/Google kommer Facebook/Google be dig om tillåtelse att dela viss information från din sociala profil med Sandberg. Detta kan inkludera förnamn, efternamn, e-postadress (för att verifiera din identitet), allmän plats, profillänk, tidszon, och profilbild.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att optimera webbplatsen använder vi webbplatsföretag och analysverktyg för betygsättning av produkter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt Sandberg-konto.
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig relevant information är baserat på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Sandberg-konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto, och om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist.
Efter att ditt konto har avslutats raderas dina uppgifter.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Sandberg legitima intresse genom att kontakta privacysandberg.it. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör kontot att existera och Sandberg kan inte tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via email.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:

 • Namn, E-post, Tfn
 • Land, Språk

Vi behandlar endast följande kategorier av personuppgifter om du är återförsäljare, distributör eller pressmedia:

 • Företagsprofil: Företag, Adress, Postnr, Ort, Delstat/provins, E-post.

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Vi kan också inkludera webbfyrar i e-nyhetsbrev i HTML-format i syfte att räkna hur många nyhetsbrev (eller vissa artiklar, länkar etc) som öppnas.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sandberg.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.
Om du gör det kan inte Sandberg skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Dina personuppgifter används för att Sandberg ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att verifiera tävlingsdeltagarnas ålder, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:

 • Namn, E-post, Ort
 • Land, Språk
 • Vinnare: Adress, Tfn, Postnr, Delstat/provins, ålder
 • Information som skickas in till tävlingen

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till transportföretag för leverans av priser.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i 400 dagar efter att tävlingen har avslutats.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det kan inte Sandberg tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

Du kan kontakta oss på den här e-postadressen för att utöva dina rättigheter: privacysandberg.it

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, telefon och sociala medier.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier:

 • Namn, E-post, Tfn
 • Land, Språk

Vi behandlar endast följande kategorier av personuppgifter om du är återförsäljare, distributör eller pressmedia:

 • Företagsprofil: Företag, Adress, Postnr, Ort, Delstat/provins, E-post.
 • Web, Tfn, Fax, Organisationsnummer

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Sandberg legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter i 365 dagar när det gäller telefon och e-postmeddelanden och i 24 månader när det gäller ärendehantering.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Sandberg legitima intresse. Sandberg fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Du kan kontakta oss på den här e-postadressen för att utöva dina rättigheter: privacysandberg.it

Besökare till våra webbplatser

När någon besöker denna webbplats samlar vi standardmässig loggboksinformation för internetanvändning såsom detaljer beträffande besökares beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på saker som antalet besökare till olika delar av webbplatsen. Vi samlar in denna information på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inga försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats. Vi kopplar inte samman några uppgifter som samlats in från den här platsen med någon personligt identifierande information från någon källa. Om vi vill samla in personligt identifierbar information via vår webbplats, kommer vi att ange detta öppet. Vi klargör när vi samlar in personlig information och förklarar vad vi avser att använda den till.

Vi använder Google Analytics för att samla in statistik för användaråtgärderna på webbplatsen. Mer information:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Facebook-återannonsering, Facebook-pixlar och anpassade målgrupper

Vårt webbinnehåll använder på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och effektiv drift av våra online-tjänster) s.k. ”Facebook-pixlar” för det sociala nätverket Facebook som administreras av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Med hjälp av Facebook-pixlar är det möjligt för Facebook att indela de som besöker vårt utbud i olika användargrupper för att visa annonser, s.k. ”Facebook-annonser”. På samma sätt använder vi Facebook-pixlar för att de Facebook-annonser som vi förmedlar endast ska visas för Facebook-användare som även visat intresse för vårt webbutbud (s.k. ”anpassade målgrupper”). Med hjälp av Facebook-pixlar vill vi säkerställa att våra Facebook-annonser är relevanta för användarna och inte väcker irritation. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi vidare bedöma effektiviteten i Facebook-annonserna för statistiska ändamål och marknadsundersökningar, eftersom vi ser om användaren länkas till vår webbplats sedan han klickat på en Facebook-annons.

När våra webbplatser öppnas integreras Facebook-pixeln omedelbart via Facebook och kan spara en cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du därefter loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad, noteras besöket på vår webbplats i din profil. Data som samlas in från dig är anonymiserade för oss och gör det inte möjligt att dra slutsatser om användarnas identitet. Dock sparas och behandlas data från Facebook så att det är möjligt att koppla dessa till en viss användarprofil. Behandling av data genom Facebook sker i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning. På samma sätt får du ytterligare information om remarketingpixelns funktionssätt och generell information om visning av Facebook-annonser i Facebooks riktlinje för dataanvändning:
https://www.facebook.com/policy.php

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till registrering via Facebook-pixeln och användning av data för att visa Facebook-annonser. Därtill kan du öppna sidan som Facebook genererar och följa anvisningarna för inställning av användningsbaserad reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ad eller lämna en anmälan via EU-sidan http://www.youronlinechoices.com. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de sparas för alla enheter som stationära datorer eller mobila enheter.

Hur använder vi kakor?

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer “Kom ihåg mig“ när du loggar in.
Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto, om du är inloggad på ditt konto.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att optimera webbplatsen använder vi webbplatsföretag och analysverktyg för betygsättning av produkter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Om du är inloggad på ditt konto baseras den rättsliga grunden på ditt legitima intresse. Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto, om du är inloggad på ditt konto.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Sandberg sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet “Hjälp“ i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Birkerød, 25 Maj 2018